Published: 2021-08-02

WEDDING CEREMONIES IN THE TIMURID DYNASTY

Prof. Ochil Buriev, Doc Abduvali Dustov, Rasulbek Nazarov

32-42

KINETICS OF DOLOMITE DECOMPOSITION OF THE SHORSU DEPOSIT BY NITRIC ACID

Saydullayeva G.A, Askarova M.K, Eshpulatova M.B, Kucharov B. Kh

59-63

ORTHOEPIC EXERCISE - THE BASIS OF DEVELOPING SKILLS

Samandarova Gulkhayo Abdukarim kizi

102-104

METHODS OF USING EDUCATIONAL AND SKILLS OF STUDENTS IN TRAINING

Saidov Ikhtiyor, Boltaboev Abdugani Mamirovich, Yusupov Arabboy Bukhodirjon, Mekhmonaliyev Shokhmukhammad

109-111

KARAKALPAK LITERATURE DURING THE PERIOD OF INDEPENDENCE

Orazymbetov Khuanishbai Kelimbetovich, Orazymbetova Marjangul Kelimbetovna

124-131

PNEUMATIC WEAPONS AND THEIR TECHNICAL PROPERTIES

Turakhanov Akrom Abdullahakimovich, Koraboev Sarvarbek

165-170