THE CARAVANSERAIS DURING THE REIGN OF THE GREAT SELJUKS (1038-1157)

Main Article Content

Rajapov Pirnazar Sardor ogli

Abstract

This article provides information about the caravanserais of the Great Seljuk period (1038-1157). The caravanserais of Rabati Anushirvan, Rabati Zafaran and Rabati Sharif in the Khurasan region, and partly on the caravanserais of Kirman and other regions were touched upon. Also, It is paid attention to the architectural tradition of Seljuk era caravanserais, in particular, the features of the building, such as construction materials. Also, constructions such as rabat, khan, zawiya, takya, khanqah, which are the equivalent of a caravanserai, and their functions are explained.

Article Details

How to Cite
Rajapov Pirnazar Sardor ogli. (2024). THE CARAVANSERAIS DURING THE REIGN OF THE GREAT SELJUKS (1038-1157). Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 12(6), 73–79. Retrieved from https://giirj.com/index.php/giirj/article/view/6862
Section
Articles

References

M.Fuat Köprülü. Vakıflara Ait Tarihi İslahatlar // Vakıflar Dergisi, Sayı: II. – Ankara: Vakıflar Umum Müdürlüğü Neşriyatı, 1942. – 794 s.

Osman Turan. Selçuklu Kervansarayları // T.T.K.BELLETEN, C. 10, Sayı 39. – Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1946. – S. 471-496.

Mustafa Cezar. Anadolu Öncesi Türklerde Şehir ve Mimarlık. – İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 1977. – 539 s.

Selami Sönmez. Ortaçag Türk ve İslam Dünyasında Kervansaraylar (Hanlar-Rıbatlar) // KKEFD, Sayı: 15, 2007. – S. 270-296.

Nizamü’l-Mülk. Siyasetname (çev. M.A. Köymen). – Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1999. – 273 s.

Osman Turan. Selçuklular Zamanında Türkiye. – İstanbul: Turan Neşriyat Yurdu, 1971 – 752 s.

Ernst Herzfeld. Damascus: Studies in Architecture II // Ars Islamica, Vol. 10. – Michigan: Ann Arbor, 1943. – Pp. 13-70.

Oktay Aslanapa. Türk Sanatı. – İstanbul: Remzi kitabevi, 1989. – 454 s.

Cihan Piyadeoğlu. Büyük Selçuklular döneminde Horasan (1040-1157) // Doktora tezi. – İstanbul, 2008. – 383 s. 10. Г.А.Пугаченкова. Искусство Туркменистана. – Москва: Искусство, 1967. – 342 с.

A.U.Pope. A survey of Persian art, C. 2 – Oxford, 1938-1939.

Jon Sauvaget. Les caravanserails Syriens du hadjdj de Constantinople// Ars Islamica, Vol. IV. – Michigan: Ann Arbor, 1937. - P. 98-121.

Jon Sauvaget. Caravanserails Syriens du Moyen-Age // Ars Islamica, Vol. VI. – Michigan: Ann Arbor, 1939. - P. 48-55.

Jon Sauvaget. Caravanserails Syriens du Moyen-Age // Ars Islamica, Vol. VII. – Michigan: Ann Arbor, 1940. - P. 1-19.

Osman Turan. Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti. – İstanbul: Turan, 1969. – 478 s.

Geza Feher. Turk kulturunun Avrupa’ya tesiri // II. Turk Tarih Kongresi.– İstanbul, 1937. – S. 290-320.

H.D.Yıldız. Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, C.7. – İstanbul: Çağ yayınları, 1989. – 615 s.

Zeki Atçeken, Yaşar Bedirhan. Selçuklu müesseseleri ve medeniyeti tarihi. – Konya: Eğitim, 2012. – S. 256.

Erdoğan Merçil. Kirman Selçukluları. – Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1989. –265 s.