SOME METHODS OF WORKING ON ARTISTIC PERFORMANCE IN CHORAL PERFORMANCE

Main Article Content

Sahibakhon Asqarova

Abstract

In this article, some methods of working on artistic performance in choral performance, creation of an artistic image of a choral piece, voice being the main tool of art, working on voice, timbre images, working on the performance image of the work.

Article Details

How to Cite
Sahibakhon Asqarova. (2024). SOME METHODS OF WORKING ON ARTISTIC PERFORMANCE IN CHORAL PERFORMANCE. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 12(6), 530–533. Retrieved from https://giirj.com/index.php/giirj/article/view/6776
Section
Articles

References

Dmitrievskiy G. Xor bilan ishlash. Texnika. Tajriba.

Yegorov A. Xor bilan ishlash nazariyasi va amaliyoti.

Teplov B. Musiqiy qobiliyat psixologiyasi.

S. Asqarova Xor va xorshunoslik. O`quv qo`llanma “ILM VA FAN” nashryoti Toshkent 2023

Аскарова, Сохибахон Мухаммаджоновна. "Особенности певческого мастерства школьников в подростковом возрасте." Oriental Art and Culture 4.1 (2023): 874-878.

Askarova, S. "DEFECTS IN THE VOICE OF PUPILS AND WAYS TO ELIMINATE IT." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.11 (2022): 418-420.

Askarova, S. M. "EDUCATION OF SINGING SKILLS IN PRESCHOOL CHILDREN." (2023).

Asqarova, S. "XOR VA XORSHUNOSLIK FANI DARSLARIDA KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH." Eurasian Journal of Academic Research 2.7 (2022): 62-65.

Sohibaxon, Askarova. "PECULIARITIES OF ORGANIZATION OF MUSICAL-RHYTHMIC ACTIVITY IN MUSIC CULTURE CLASSES." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.3 (2023): 536-539.

Mukhammadzhonovna, Askarova Sohibakhon, and Kusherbayev Zhanbolat Asetovich. "MORAL EDUCATION OF STUDENTS THROUGH THE ART OF MUSIC AND SINGING." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 12.02 (2023): 12-16.

Asqarova, S. "MUSIQIY TA’LIMIDA ABU ALI IBN SINO MEROSIDAN FOYDALANISH." Interpretation and researches 1.1 (2023).

Asqarova, S., and M. Xayitboyeva. "UMUMTA’LIM MAKTABIDA XOR TO’GARAGI MASHG’ULOTLARINI TASHKIL ETISHNING O’ZIGA XOS XUSUSIYATLARI." Interpretation and researches 1.1 (2023).