PSYCHOLOGICAL INTERPRETATION OF TEACHER'S SOCIAL HEALTH CHARACTERISTICS

Main Article Content

Abayev Abduvohid Abdulxamidovich

Abstract

In this article, the psychological interpretation of the characteristics of social health of a person, the concept of health, signs of social health, issues of social health are covered.

Article Details

How to Cite
Abayev Abduvohid Abdulxamidovich. (2024). PSYCHOLOGICAL INTERPRETATION OF TEACHER’S SOCIAL HEALTH CHARACTERISTICS. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 12(2), 277–281. Retrieved from https://giirj.com/index.php/giirj/article/view/6410
Section
Articles

References

Karimova V.M. Social psychology. Textbook. Tashkent 2007

Anisimov A.I. Psikhologicheskaya otsenka sotsialnogo zdorovya uchiteley / A.I: Anisimov // Vestnik psychoterapii. - 2010.

Baykova L.A. Sotsialnoe zdorove lichnosti 2004.

Vasileva O.S. Psychology zdorovya cheloveka: etalony, predstavleniya, ustanovki: Ucheb, posobie dlya stud. higher ucheb, zave

deniy / O.S. Vasileva, F.R. Filatov. - M.: ITs Academy, 2001.

Gurvich I.N. Social psychology of health / I.N. Gurvich; [Ros. academician, scientist, In-t sociologist and dr.]. - SPb.: C.-Peterb. un-t, 1999.