ORGANIZATIONAL AND COLLECTIVE BASIS FOR THE FORMATION OF INCOME IN PENSION PROVISION IN UZBEKISTAN

Main Article Content

Ulugbek Khakimov

Abstract

The article discusses the organizational and legal basis for the formation of pension income in Uzbekistan. It examines the historic reforms of the pension system, the creation of the Pension Fund Administration and the Social Insurance Fund, as well as subsequent changes, including the transformation of the off-budget Pension Fund into the structure of the Ministry of Finance.

Article Details

How to Cite
Ulugbek Khakimov. (2024). ORGANIZATIONAL AND COLLECTIVE BASIS FOR THE FORMATION OF INCOME IN PENSION PROVISION IN UZBEKISTAN. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 12(1), 77–83. Retrieved from https://giirj.com/index.php/giirj/article/view/6366
Section
Articles

References

Шолдаров Д.А. Ўзбекистонда пенсия таъминотининг молиявий барқарорлигини таъминлаш омиллари // Халқаро молия ва ҳисоб. 2019, № 2.

Ўзбекистонда-пенсия-таъминотининг-молиявий-барқарорлигини-таъминлаш-омиллари.pdf (tfi.uz)

Ўзбeкиcтoн Рecпубликacининг 1993 йил 3 ceнтябрдaги “Фуқaрoлaрнинг дaвлaт пeнcия тaъминoти тўғриcидa”ги 938-XII-coн Қoнуни.

Ўзбeкиcтoн Рecпубликacи Биринчи Прeзидeнти И. Кaримoвнинг 2009 йил 30 дeкaбрдaги “Фуқaрoлaрнинг пeнcия тaъминoти тизимини янaдa тaкoмиллaштириш чoрa-тaдбирлaри тўғриcидa”ги 4161-coн Фaрмoни.

Мoлия вaзирлиги ҳузуридaги бюджeтдaн тaшқaри Пeнcия жaмғaрмacи рacмий вeб-caҳифacи мaълумoтлaри.

Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика қўмитасининг расмий веб-саҳифаси маълумотлари.

Турcунoв Ж. П. Ўзбeкиcтoндa пeнcия тaъминoти тизимининг ўзигa хoc хуcуcиятлaри вa жaҳoн тaжрибacи. – Иқтиcoд вa мoлия, 2018, № 3.

Кocимoвa Г. A. Ижтимoий ҳимoя тизимини тaкoмиллaштириш дoлзaрб мacaлa // Бoзoр, пул вa крeдит, 2007, № 3. – 30-32 б.