SOCIO-PHILOSOPHICAL FEATURES OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

Main Article Content

Tolibjon Ergashev

Abstract

In this article, the management of human resources in modern enterprises and organizations in the era of globalization, human capital is an important factor in the development of society.

Article Details

How to Cite
Tolibjon Ergashev. (2024). SOCIO-PHILOSOPHICAL FEATURES OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 12(1), 282–286. Retrieved from https://giirj.com/index.php/giirj/article/view/6329
Section
Articles

References

-2026 yillarga mo‘ljallanga Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi. PQ-60-son 28.01.2022 https://lex.uz/docs/5841063

Bazarov F. O.Ma’murov B. X. Inson resurslarini boshqarish. ma’ruzalar matni.Toshkent 2016. 11-b

Htttps://www.samdu.uz/cy/nees/20725

Rejapov Xayrillo Xikmatullaevich. Oliy ta’lim tizimida xorij tajribasi va ulardan foydalanish imkoniyatlari. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. ilmiy elektron jurnali. № 2, mart-aprel, 2017 y

Davlat xizmatchilarining shaxsiy rivojlanishida axborot-resurs plotformalarining ahamiyati:xorijiy tajriba va amaliyot-https:/telegra.ph/

Веряскина В. Динамика развития человеческого потенциала и приоритеты высшего образования, Высшее образование в России. 2005. №2 .

Marshall А. Principles of Economics. - London, 1983.

Crawford R. In the Era of Human capital. N.Y.: Harper Business, 1991,P.10

Корчагин Ю.А. Человеческий капитал. Определение // ЦИРЭ: Центр исследований региональной экономики. LERC: local economics research center > http://www.lerc.ru/?part=articles&art=3&page=24 (December, 2014)