TECHNOLOGY OF FORMATION OF METHODOLOGICAL CULTURE IN FUTURE TEACHERS BASED ON MODULAR EDUCATION

Main Article Content

Rasulova Mastura

Abstract

In this article, the author explained the means of modeling objective situations that require the manifestation of methodological culture in students during the educational process, the understanding of its importance in pedagogical activity, and the feeling of its insufficient formation by students themselves.

Article Details

How to Cite
Rasulova Mastura. (2023). TECHNOLOGY OF FORMATION OF METHODOLOGICAL CULTURE IN FUTURE TEACHERS BASED ON MODULAR EDUCATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(4), 271–273. Retrieved from https://giirj.com/index.php/giirj/article/view/5194
Section
Articles

References

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-sonli Farmoni // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 09.10.2019 y., 06/19/5847/3887-son.

Xodjayev B.X., Xo‘jayev A.A. Kredit-modul tizimi: imkoniyatlari va afzalliklari // NamDU ilmiy axborotnomasi. – Namangan, 2020. – № 5. – B. 511-521. – B. 512.

Rabbimova F.R. Bo‘lajak o‘qituvchilarda badiiy-estetik kompetentlikni rivojlantirish. Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD). ...diss. – T., 2018. – 155 b. – B. 64.

Egamberdiyeva N.M. Madaniy-insonparvarlik yondashuv asosida talabalarni shaxsiy va kasbiy ijtimoiylashtirish nazariyasi va amaliyoti (Pedagogika oliy ta’lim muassasalari misolida). Ped. fan. dok. ... diss. – T., 2010. – 332 b.

Муродова З.К. Развитие научного и профессионального творчества у будущих учителей // Бюллетень науки и практики, 2021. – № 7 (4). – С. 416-421.