COMPETENT APPROACH IN EDUCATION: PROBLEMS AND SOLUTIONS

Main Article Content

Uljalgas Tulegenkizi Abdullayeva

Abstract

The article discusses a number of aspects of education based on competencybased approaches. In particular, the types of professional, practical competencies and their stages of development were discussed.

Article Details

How to Cite
Uljalgas Tulegenkizi Abdullayeva. (2023). COMPETENT APPROACH IN EDUCATION: PROBLEMS AND SOLUTIONS. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(4), 286–290. Retrieved from https://giirj.com/index.php/giirj/article/view/5189
Section
Articles

References

Абдуллаева, У. Т. (2022). Умумий ўрта таълим мактабларида қардош халқлар адабиётини қиёсий ўқитишнинг илмий - назарий асослари. Globallashuv davrida tilshunoslik, 1(5), 272-274.

Абдуллаева, У. Т. (2021). Туысқан халықтар әдебиетін оқыту. Современный образовательный потенциал и достижения, 1(3), 9-11.

Абдуллаева, У. Т. (2021). Мектеп оқушыларына еліктеу сөздер туралы түсінік тақырыбын өтуде резюме технологиясын қолдану. Кластер педагогического образования проблемы и решения, 1(2), 1181-1183.

Kuralov, Y. A., (2021). Elektron ta’lim texnologiyasi. Academic research in educational sciences, 2(3), 787-790.

Kuralov, Y. A., (2022). Oliy talim muassasalarida oqitish texnologiyalarini innovatsion klaster usuli yordamida takomillashtirish. Academic research in educational sciences, 3(1), 679-685.

Kuralov, J. A., (2022). Двигател цилиндридаги газ оқимини сонли моделлаштириш. Mexanika va matematikaning аmаliy muаmmolаri, 2(3), 359-361.

Kuralov, J. A., (2022). Кўн ярим маҳсулотига механик ишлов берувчи машинанинг йўнувчи вали ҳаракат дифференциал тенгламаси. Yangi materiallar texnologiyasi, 4(1), 297-299.

Abdiyeva, G .B., Qarshiboyyeva, X. K. (2022). Dars jarayonlarida pedagogik texnologiyalarni qo’llash orqali ixtirochilikka oid kompetensiyalarini shakllantirish. Eurasian Journal Of Social Sciences, Philosophy And Culture, 2(1), 91-94. 9. Karimovna, Q. X. (2022). Ixtirochilik masalalarini yechishga o’rgatish bosqichlari. Academic research in educational sciences, 3(12), 183-188.

Qarshiboyeva, X. K. (2021). Yozma savodxonlikni oshirishda boshlang’ich sinflarda chiroyli yozuv malakalarini shakllantirish. Konferensiya, 1(1), 286-289.

Qarshiboyeva, X. K. (2020). Boshlang’ich sinf o’quvchilarining ona tili va o’qish darslarida nutqiy faoliyatini takomillashtirish yo’llari. Konferensiya, 1(1), 379-382.

Musurmonov, R., Khimmataliev, D. O., Sultanova, D. A., qizi Tursunbaeva, Y. R., Khakimova, I. K., & Musurmonova, M. (2023). In the Conditions of New Uzbekistan the Main Issues of Science and Modern Education. Telematique, 7686-7694. 13. Musurmonova, M., Quzmanova, G., & Allayarova, S. (2022). Matnli masalalarni arifmetik usulda yechishning ba’zi tatbiqlari. Academic research in educational sciences, 3(4), 223-229. 14. Eshqulova, G., Musurmonova, M., & Axmedova, D. B. (2022). Boshlang ‘ich sinf ona tili darslarida nutqiy ko ‘nikmalarni rivojlantiruvchi o ‘quv topshiriqlarini ishlab chiqishning ilmiy-metodik asoslari. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali, 1(1А), 72-75. 15. Soatova, N. R., Nurmamatov, S. U., Musurmonova, M. U., & Muhammadiyeva, S. B. (2022). Dazmol so’zining etimologiyasi va kelib chiqish tarixi. Экономика и социум, (11-2 (102)), 212-214. 16. Musurmonov, R., Burkhonov, A., & Musurmonova, M. (2021). Innovative activity-a factor of educational efficiency. European Journal of Molecular & Clinical Medicine, 8(3), 1238-1241. 17. Мusurmonova, М., & Zamidova, K. (2021). Boshlang’ich sinf o’quvchilarida massa, sig’im va vaqt o’lchov birliklari to’g’risidagi tasavvurlarni shakllantirish metodikasi. Academic research in educational sciences, 2(10), 281-289. 18. Musurmonova, M. (2021). Boshlang’ich sinf o’quvchilariga uzunlik va yuza o’lchov birliklarini o’rgatish usullari. Экономика и социум, (8 (87)), 302-311. 19. Musurmonova, M. (2021). To’plam tushunchasi. to’plamlar ustida amallar bajarish. Экономика и социум, (8 (87)), 292-301. 20. Musurmonova, M. (2021). Methods of teaching length and surface units for primary school students. Экономика и социум, (8), 302-311. 21. Musurmonov, R., Musurmonova, M., & Zamidova, K. (2021). Geometriya fani va uning rivojlanish davrlari tarixi haqida. Экономика и социум, (4-2 (83)), 911-915. 22. Musurmonov, R., & Musurmonova, M. (2021). Globallashuv sharoitida maktab darslarining intizomiy omillari. Academic research in educational sciences, 2(5), 1268-1274.