TEACHING METHODOLOGY OF ENGLISH LINGUISTICS

Main Article Content

Sharapova Gulnara Alisher kizi

Abstract

This article is about the teaching methodology of English linguistics. Important keywords related to this topic are mentioned, and information about these words is provided in the introduction section. The importance of this methodology, the relationship between goals and objectives in teaching English, the practical aspect of teaching, teaching methods, and literature-based conclusions are discussed. The article also provides information about research methodology and emphasizes the importance of research in this field. In the conclusion section, the article presents unique perspectives on teaching methodology.

Article Details

How to Cite
Sharapova Gulnara Alisher kizi. (2023). TEACHING METHODOLOGY OF ENGLISH LINGUISTICS. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(4), 301–305. Retrieved from https://giirj.com/index.php/giirj/article/view/5186
Section
Articles

References

A. Xushvaqtov, A. Nosirov. "Ingliz tili grammatikasi va usullari". Toshkent, 2007.

O. Rahmonova, I. Yuldashev. "Ingliz tili o'qitish metodikasi". Toshkent, 2002.

Sh. Rakhimova, G. Nishanova. "Ingliz tili grammatikasi". Toshkent, 2008.

O. Rahmonova, I. Yuldashev. "Ingliz tili o'qitishning psixolinguistik asoslari". Toshkent, 2005. 5. Musurmonov, R., Khimmataliev, D. O., Sultanova, D. A., qizi Tursunbaeva, Y. R., Khakimova, I. K., & Musurmonova, M. (2023). In the Conditions of New Uzbekistan the Main Issues of Science and Modern Education. Telematique, 7686-7694. 6. Musurmonova, M., Quzmanova, G., & Allayarova, S. (2022). Matnli masalalarni arifmetik usulda yechishning ba’zi tatbiqlari. Academic research in educational sciences, 3(4), 223-229. 7. Eshqulova, G., Musurmonova, M., & Axmedova, D. B. (2022). Boshlang ‘ich sinf ona tili darslarida nutqiy ko ‘nikmalarni rivojlantiruvchi o ‘quv topshiriqlarini ishlab chiqishning ilmiy-metodik asoslari. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali, 1(1А), 72-75. 8. Soatova, N. R., Nurmamatov, S. U., Musurmonova, M. U., & Muhammadiyeva, S. B. (2022). Dazmol so’zining etimologiyasi va kelib chiqish tarixi. Экономика и социум, (11-2 (102)), 212-214. 9. Musurmonov, R., Burkhonov, A., & Musurmonova, M. (2021). Innovative activity-a factor of educational efficiency. European Journal of Molecular & Clinical Medicine, 8(3), 1238-1241. 10. Мusurmonova, М., & Zamidova, K. (2021). Boshlang’ich sinf o’quvchilarida massa, sig’im va vaqt o’lchov birliklari to’g’risidagi tasavvurlarni shakllantirish metodikasi. Academic research in educational sciences, 2(10), 281-289. 11. Musurmonova, M. (2021). Boshlang’ich sinf o’quvchilariga uzunlik va yuza o’lchov birliklarini o’rgatish usullari. Экономика и социум, (8 (87)), 302-311. 12. Musurmonova, M. (2021). To’plam tushunchasi. to’plamlar ustida amallar bajarish. Экономика и социум, (8 (87)), 292-301. 13. Musurmonova, M. (2021). Methods of teaching length and surface units for primary school students. Экономика и социум, (8), 302-311.