THE ACCOUNTING SYSTEM IN TRADE ORGANIZATIONS, AS WELL AS THE CLASSIFICATION OF INCOME IN TRADE

Main Article Content

Yusupova Farizabonu Zarifovna

Abstract

This article presents the boundary between trade organizations and their income items, as well as the possibility of showing the results of their various combinations and the activities of trade organizations. Accounts and descriptions of income from further financial and economic activities are highlighted.

Article Details

How to Cite
Yusupova Farizabonu Zarifovna. (2023). THE ACCOUNTING SYSTEM IN TRADE ORGANIZATIONS, AS WELL AS THE CLASSIFICATION OF INCOME IN TRADE. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(4), 321–325. Retrieved from https://giirj.com/index.php/giirj/article/view/5181
Section
Articles

References

Ўзбекистон Республикасининг “Аудиторлик фаолияти тўғрисида”ги Қонуни.2000 йил. 26 май. (Янги таҳрир). Т.: Норма. 2015.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 27 декабрдаги «Ўзбекистон Республикасининг 2017 йилги асосий макроиқтисодий кўрсаткичлари прогнози ва Давлат бюджети параметрлари тўғрисида»ги ПҚ-2699-сонли Қарори.

Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли Фармони. «Халқ сўзи» газетасининг 2017 йил 8 февралдаги 28 (6722)-сони.Ўзбекистон.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 5 февралдаги 54-сон қарори билан тасдиқланган “Маҳсулот (ишлар, хизматлар) ни ишлаб чиқариш ва сотиш харажатларининг таркиби ҳамда молиявий натижаларни шакллантириш таркиби тўғрисида”ги Низом.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 февралда ПҚ-4611 “Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори.

Экономика предприятия. Под ред. В.Я.Горфинкеля, В.А.Швандера. 3-изд. Учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001, ст. 570., Додобоев Ю.Т., Зикряев Э. и др. Экономика предприятия. Учебник. – Т., 1998, 177-б. ва бошқ.

Мухаммедов М.М. и др. Экономика торговли. Уч. пос. – Самарканд, СамКИ, 1998, ст. 258.

Уразов К.Б. Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида бухгалтерия ҳисобининг концептуал масалалари. Монография. - Т.: Фан, 2005, 234 – б;

Аннаев М.Б. Савдо корхоналарида даромадлар ҳисоби ва аудитининг долзарб масалалари. Монография. - Т.: Наврўз, 2011. - 138 бет.

. Бухгалтерия ҳисоби тўғрисидаги қонун, 7-модда. https://lex.uz/acts/2931253